SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH

MÀNG NHỰA

thông tin liên hệ
Mr. Phương
PGĐ. Kinh Doanh - 0966795781

Mr.Luân
Giám đốc điều hành - 0948163907

-

-

-

-

-

-

Màng nhựa HiPS

Màng nhựa HiPS
Màng nhựa HiPS
Màng nhựa HiPS
Màng nhựa HiPS